18P

Suara

KAVEAT PERSENDIRIAN DAPAT MENJAGA KEPENTINGAN ISTERI ATAS HARTANAH SELEPAS PERCERAIAN.

Suami saya telah ceraikan saya dan telah tinggalkan bersama-sama saya 4 orang anak sejak 6 bulan yang lalu tanpa sebarang nafkah untuk anak-anak saya. buat masa sekarang ini saya dan anak-anak saya terpaksa menyewa di rumah flat, sedangkan suami saya mempunyai dua buah rumah yang dibeli semasa tempoh perkahwinan kami .Demi menjaga hak saya dan anak-anak, saya telah memohon kepada Mahkamah Syariah Harta Sepencarian terhadap kedua-dua rumah tersebut. Saya telah mendapat maklumat jiran bahawa bekas suami saya akan menjual salah sebuah rumah tersebut dan akan berkahwin baru. Saya amat risau jika sekiranya rumah tersebut akan terjual dan jatuh ke tangan isteri baru bekas suami saya sebelum kes saya selesai.Apa Yang perlu saya lakukan?

Rokiah Dali-segambut

Jawapan

Pertamanya saya amat bersimpati dengan apa yang telah menimpa puan dan anak-anak puan.Saya juga bangga kerana puan tahu apa hak puan dan anak-anak selepas diceraikan.

Bagi melindungi hak dan kepentingan puan terhadap kedua-dua rumah tersebut,cara terbaik untuk puan menyekat bekas suami puan daripada menjual atau memindahkan rumah-rumah tersebut kepada orang lain adalah membuat permohonan Kaveat persendirian di mana-mana pejabat tanah yang berkaitan di bawah Seksyen 324(1) Kanun Tanah Negara (KTN).

Kaveat persendirian adalah hak untuk menghalang sebarang urusniaga dan juga bukan urusniaga terhadap sesuatu hartanah oleh mana-mana individu yang mempunyai kepentingan berdaftar terhadap hartanah tersebut Ini jelas diperuntukkan di bawah Seksyen 323 KTN.

Untuk tujuan permohonan kaveat ini puan perlu mengisi Borang 19B yang boleh diambil di mana-mana pejabat tanah berkaitan berdasarkan kepada Nombor Hakmilik yang tertera pada Geran tanah tersebut.

Selanjutnya Borang 19B tersebut hendaklah dilampirkan bersama-sama Akuan Bersumpah puan bersama-sama dengan alasan mengapa Kaveat persendirian didaftarkan. Akuan bersumpah tersebut hendaklah ditandatangani dan diikrarkan di hadapan Pesuruh Jaya Sumpah atau Pentadbir Tanah.

Seterusnya Puan boleh nyatakan bahawa Kaveat ini didaftarkan bagi tujuan tuntutan harta sepencarian di Mahkamah Tinggi Syariah sebagai alasan bagi permohonan Kaveat Persendirian tersebut.

Adalah diingatkan bahawa bayaran pendaftaran bagi permohonan Kaveat berbeza dari negeri dengan satu negeri yang lain.

Kaveat persendirian ini hanya boleh berkuatkuasa selama tempoh 6 tahun sahaja. Sekiranya tempoh tersebut telah tamat maka puan dikehendaki membuat permohonan baru di pejabat tanah berkenaan pada setiap 6 tahun sekali tanpa apa-apa had melainkan bekas suami puan mempunyai perintah mahkamah agar kaveat tersebut dikeluarkan atau dibatalkan.

Kesan daripada pendaftaran kaveat persendirian ini, bekas suami puan tidak dapat menjual rumah-rumah tersebut kerana urusniaganya telah dihalang oleh kaveat tersebut. kebiasaanya sebelum mana-mana perjanjian jual beli dibuat, satu carian hak milik akan dibuat di mana-mana pejabat tanah berkaitan bagi memastikan status tanah tersebut. Hasil daripada carian tersebut, pembeli akan memaklumkan kepada suami puan bahawa urusniaga jual beli telah terhalang dan tidak dapat dibuat disebabkan oleh kaveat tersebut . Oleh itu hak puan telah terpelihara sehingga mahkamah Syariah membuat keputusan sewajarnya .

Oleh yang demikian, saya menasihatkan puan agar melantik mana-mana peguam sivil yang berpengalaman dan bertauliah dalam membuat permohonan Kaveat tersebut, bagi melicinkan perjalanan kes puan. Ini adalah kerana urusan tersebut di bawah bidangkuasa undang-undang sivil. Saya harap jawapan saya ini memadai.

Jawapan ini disediakan oleh Cik Yusmawati Ab.llah Exco Penerbitan PGSM.

09/10/2009 - Posted by | Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: